Nüfus ve Konut Araştırması, 2021 İstatistikleri Değerlendirildi

Ülkemizde idari kayıtlar temel alınarak 2021 Nüfus ve Konut Sayımı gerçekleştirildi.

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:20
G: 19.12.2022 - 12:34
Nüfus ve Konut Araştırması, 2021 İstatistikleri Değerlendirildi
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılanması, Nüfus ve Konut Araştırması, 2021 istatistikleri değerlendirildi.

Türkiye Nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye'yi etkileyen, yıllar içinde sürekli artma genişlemesi 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan ifade edildi.

Cinsiyete göre dağılımına zinciri, Cumhuriyetin ilk yıllarında önceki savaş döneminin de kullanıcılarına kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla iken yıllar içinde kadın ve erkek kitlesi hemen hemen eşit büyüklüğe ulaşmak; Erkeklerin 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021'de 42 milyon 428 bin 101 kişi olduğu, kitlelerin kadın ise 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021'de 42 milyon 252 bin 172 kişi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin nüfus hikâye hızı yıllara göre, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus öyküsünde 2021 yılında binde 12,7 olduğu ifade edildi.

Nüfus ve yıllık nüfus öyküsü Hızı, 1927-2021
Türkiye kişinin yaş yapısı değişti

Türkiye'nin 1935, 1960, 2000 ve 2021 yılı nüfus piramitleri, sağlık alanında gelişmelere, yaşam standardının ve refah boyutlarının yükselmesine bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının artması ve doğuşta yetişkin yaşam süresinin artması ile birlikte büyüme yaş yapısının şekil değiştirdiği ortaya çıktığı ifade edildi. Bu duruma bağlı olarak yaşlı yetiştirme oranı ifade edildi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfusun nüfus yapısına sahip olmasına göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfusun sayısal olarak oldukça fazla olduğu ifade edilmişti.
Nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş, Türkiye'de 1935 yılında 21,2 iken 2021 yılında 33,1 olduğu; cinsiyete göre, 1935'te erkeklerde 19,1 olan ortanca yaşta 2021'de 32,4'e, topluluk ise 1935'te 23,4 iken 2021'de 33,8'e yükseldiği belirtildi.

Gruplar 1935 yılında %54,7 olan çalışma çağdaş olarak tanımlanan 15-64 yaş gruplarındaki tüketicilerin oranı, yıllarda artarak 2021 yılında %67,9'a ulaşan, diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş müşterilerinki tüketicilerini 1935'te %41,4 iken yıllar içinde azalmayı sınırlayan 2021 yılında %22,4'e düştüğü ve yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki en yüksek ise 1935'te %3,9 iken 2021'de geldiği %9,7'ye yükseldiğini ifade
Türkiye'de okumaya yazmayanların oranı 1935 yılında %80,8 iken bu oran yıllarında sürekli olarak düşmeyi önleme 2021 yılında %2,5'e düşüyor; cinsiyete göre ise erkeklerde okuma bilmeyenlerin oranı 1935'te %70,7 iken 2021'de %0,8'e, topluluk ise 1935'te %90,2 iken 2021'de %4,2'ye gerilediği üzerinde duruldu.

Yükseköğretim mezunlarının oranı %17,6 oldu

Türkiye'de 1970 yılında ilkokul mezun olanların aldığı %28,8 iken 2021 yılında %22,5 olduğu ifade edildi. İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 1970'te %3,6 iken 2021'de bu oranın %25'e yükseldiği; lise veya dengi okul mezunu olanların kullanımları 1970'te %2,6 iken, 2021'de %22,4 olduğu; diğer yandan yükseköğretim mezunu olanların aldığı 1970'te %1 iken 2021'

Türkiye'de 2021'de 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında

göçtüler arasında 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus geçmemiş, yıllar içinde indirmeli ve çıkışlı bir seyir izleme 2021'de %3,28 olduğu ifade edildi. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göçtüğü; bu kalabalığın %47,5'ini erkekler, %52,5'ini ise kadınlar oluşturduğu belirtildi.
Türkiye'de ikamet eden nüfusun %3,7'sinin yurt dışı kaynaklı olduğu görüldü

Türkiye'de ikamet eden 84 milyon 680 bin 273 kişinin %94,9'unun doğum yeri Türkiye, %3,7'sinin ise yurt dışı olduğu görülüyor; doğum yeri bilinmeyenlerin ise %1,4 olduğu ifade edildi. Diğer yandan ikamet ettikleri ilde doğanların %63,8 iken ikamet ettikleri ilden farklı bir ilde doğanların evlerinin %31,1 olduğu belirtildi.

Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular %11,4 ile ilk sıradaki yer içerir; Bulgaristan'ı sırasıyla %10,5 ile Almanya, %10,4 ile Irak, %8,8 ile Suriye, %5,7 ile Afganistan doğumluların izlendiği ifade edildi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu

göçmen nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi, bu kitlenin %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü ise kadınlar oluşturuyor; Türkiye'de ikamet eden yabancı topluluk vatandaşlık okuluna göre dağılıyorsa, %18 ile Irak halkının ilk sırada yer aldığı görüldüğü belirtildi. Irak vatandaşlarını sırasıyla %10,2 ile Afganistan, %7,2 ile İran ve %6,9 ile Türkmenistan halkının takip ettiği ifade edildi.

Çekirdek aile içinde bulunan hanehalklarının oranı arttı

Türkiye'de hanehalkı toplulukları, yıllar içinde tek kişilik hanehalkları ile aralarındaki eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının bölümlerinin olduğu gözlendi.
Hanehalkı tiplerine göre hanehalkı oranı, 2014-2021
Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve Avrupalılardan veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalkları ile geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının büyük ölçüde yıllar içinde azalma olduğu görüldü.

Hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu

biriktirdiği akrabalık bağı bulunsun ya da bulman aynı adreste yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk olarak tanımlanan hanehalkı sayısı, Türkiye'de 2014 yılında 21 milyon 91 bin 75 iken 2021 yılında 25 milyon 329 bin 833'e ulaştığı belirtildi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,23 oldu

Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyümesinin, yıllardaki düşüşün devam etmesi 2021'de 3,23 kişiye ifade edildi.

En popüler bebek ismi erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep oldu

ya da 2021'de doğan bebeklere verilen kişiler, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep adının ilk sırasında yer aldığı görülüyor; Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler ise erkeklerde Mehmet, kullanıcılar da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendiği ifade edildi.

Hanehalklarının %60,7'sinin kendisine ait konutta oturduğu görüldü

Hanehalklarının konuttaki genel yönetim dağılımlarına göre dağılımına göre, %60,7'sinin yerleşim konutun sahibi olan, %27,6'sının kiracı olan, %8,4'ünün konutlarının sahibi olmayan ancak kira günü ödemeyen ve %0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluşturulan ifade edildi.

İşgücüne katılma oranı %51,9 oldu

Türkiye'de 15 ve daha aşağı yaştaki nüfusa gücünene katılma oranı %51,9 olduğu; cinsiyete göre genel, gücüne katılma erkeklerde %69,9, grup ise %34 olduğu görülüyor. İstihdam gövde yapısı, depo %46,2, erkeklerde %63,3 ve toplu ise %29,2 olduğu; diğer yandan pasajları aşmayan %10,9, erkeklerde %9,4 grup ise %14,1 olduğu görüldüğü ifade edildi.

İstihdamın %57,7'si hizmet sektöründe yer aldı

İstihdamın tarım, sanayi ve hizmet olarak üç ana sektöre göre dağılım, toplam istihdam içinde %57,7 ile hizmet sektörü en yüksek paya sahip olduğu belirtildi. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, grupların %55,5'i, kadınlar ise %62,4'ü hizmet sektöründe yer aldığı; İstihdamda %26,9 ile ikinci büyük paya sahip olan sanayi sektörünün cinsiyete göre konuşma, grubun %31,3'ünün, kadınların ise %17,6'sının bu yöneticilerini yer aldığı ifade edildi.

İstihdamda %15,4 ile üçüncü büyük paya sahip olan tarım sektörünün cinsiyete göre dağılımına yönelik tartışma merkezlerinin %13,2'sinin, kadınların ise %20'sinin tarım sektöründe yer aldığı ifade edildi.

İstihdam edilenler içinde yararlanma veya yevmiyeli olarak istihdam payı %71 oldu

İstihdamın işyeri durumuna göre dağıtılmaya çalışılan, toplam istihdam dahilindeki istihdam ve yevmiyeli olarak çalışan %71 ile en yüksek paya sahip olduğu; bunu sırasıyla %15,8 ile kendi hesabına çalışanlar, %8,5 ile ücretsiz aile işçileri ve %4,7 ile hamileler izlendi ifade edildi. Cinsiyete göre işteki işletim dağılımına göre, her ikisinde de %71 ile ücretlendirme veya yevmiyeli istihdam sırasında ilk olduğu; erkeklerde ikinci sırada %19,1 ile kendi hesabına çalışanlar yer alırken, kullanılan %18,2 ile ücretsiz aile işçisi olarak işçinin yer aldığı ifade edildi.

Kadınlarda ev işleriyle meşgul olma en önemli gücünde olmama nedeni oldu

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde gücene dahil olmayan popülasyonları %31,2 ile ev işleriyle meşgul olanlar oluşturanlar; bunu %18,2 ile eğitim/öğretime devam eden katılımcılar, %16,6 ile emekliler, %15 ile çalışamaz haldeyken izleyenler ifade edildi. Cinsiyete göre egemenlikte olmama nedenleri olarak, toplu en önemli nedenin %45,2 ile ev işleri ile çalışıyor olma, erkeklerde ise %38,6 ile emeklilik olduğu ifade edilmişti.

Türkiye'de 4 kişilik hanelerin %47'sinde yalnızca 1 kişi istihdamda yer aldı

Hanehalkı büyüklüğüne göre istihdamdaki kişi sayısının artması, yalnız yaşayanların %60,4'ünün, 2 kişilik hanelerin %44'ünün, 3 kişilik hanelerin %14,1'inin istihdamda yer almadığı belirtildi. Diğer yandan 4 kişilik hanelerin %47'sinde çalışanda yalnızca 1 kişi, %34,3'ünde ise 2 kişi olduğu ifade edildi.

Doğum yeri yurt dışı olanların egemenliğine katılma oranı %44,3 oldu

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde, doğum yeri Türkiye olanların gücüne katılma oranı ikamet %52,6, erkeklerde %70,5 ve erkeklerin %34,7 olduğu; Türkiye'de ikamet eden ancak yurt dışında doğanların gücünene katılım oranınını ise yerleşik %44,3, erkeklerde %65,1 ve içeriğin %25,8 olduğu belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin


Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
Bir Dönem Mersin İdman Yurdu’nda Top Koşturan Kamerunlu Futbolcu Joseph Boum Hayatını Kaybetti
Mersin’in Tarsus İlçesinde Yalnız Yaşayan Suna S. İsimli Kadın Evinde Ölü Bulundu
Mersin’in Erdemli İlçesinde Sandık Dolu Depoda Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü
Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (Msk), Pizza Lazza Harem Spor’u 81-92 Mağlup Etti
Mersin’de Düzenlenen Euroleague Fınal Four Sona Erdi, Fenerbahçe Alagöz Holding İkinci Kez Avrupa Şampiyonu
Başkan Seçer’den Sma Hastası Mehmet Ali Bebeğin Kampanyasına Destek: “Mehmet Ali’yi Bir An Önce Tedaviye Göndereceğiz”
Tarsus Doğa Parkı Ve Gençlik Kampı, Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
13 – 14 Nisan Hafta Sonu Günleri Mersin’de Nöbetçi Noter Uygulaması Var Mı? 13 Nisan 2024 Cumartesi ve 14 Nisan 2024 Pazar Günleri Noterler Açık mı?
Mersin Büyükşehir Deniz Sporlarında Da Öne Çıkan Bir Kent Olma Yolunda İlerliyor, Babil Su Sporları Merkezi Hizmete Açıldı
Mersin Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezi’nde ‘Otizm Farkındalık Günü’ Etkinliği Düzenlendi