Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 'den İş İstihdam Duyurusu

Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 'de istihdam edilmek üzere 6 personel alınacak

16 Ocak 2020 Perşembe, 12:33
G: 16.01.2020 - 12:54
Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 'den İş İstihdam Duyurusu
-

Borsa'nın resmi internet sitesinde yayınlanan ilanda ise;
1 adet İşletme Müdürü,
1 adet Muhasebeci,
1 adet Teknisyen,
1 adet Eksper,
1 adet Tartıcı ve
1 adet Numuneci
Personel alımı yapılacaktır denildi.
Başvurular sadece resmi site üzerinden İş Arayan menüsündeki linkinden alın yapılabiliyor.
Başvuru için son gün 31/ Ocak /2020
İlanın not bölümünde ise;
Başvuru sahiplerinin pozisyonlarına ait görev tanımları belirtilmiş olup , pozisyonlara ait şartları taşıyanların başvuruda bulunmaları rica olunur.
İlanlara başvuru menüsünün sitede görünümü:
Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 'den İş İstihdam Duyurusu
Alınacak Personellere ilişkin;
-- İŞLETME MÜDÜRÜ
1. Şirketi kanun, tüzük, yönetmelikler, tebliğler, genel kurul kararları ve yönetim kurulu kararları hükümleri doğrultusunda yönetmek.
2. Şirketi idare, Yargı mercileri ve 3. kişilere karşı temsil etmek, gerektiğinde temsil yetkisini devretmek.
3. Şirketin sermayesi ile diğer mali kaynaklarını verimlilik ve karlık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak.
4. Şirkette görev alacak personelin atanmalarını gerçekleştirmek,
5. Şirket işleyişinin tamamını kontrol ederek, Yönetim Kuruluca verilen talimatların uyumluluğunu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak,
6. Tüm merkez birimi ve şubelerde rutin denetim görevini yerine getirmek ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’na denetim tespitlerini raporlamak,
7. Tüm merkez birimleri tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulan doküman, evrak gibi işleyiş içerisinde yer alan doküman akışını kontrol ve tahlil etmek, görüş bildirerek Yönetim Kurulu onayına sunmak,
8. Şirket içerisinde yaşanan tüm problem, sıkıntı ve iş akışına etki eden faktörleri tespit etmek, müdahale ederek işleyişe engel faktörleri ortadan kaldırmak,
9. Şirket içerisinde görev alan tüm yöneticiler ile toplantılar yaparak, departman sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve gidişatı hakkında görüş almak ve gerektiğinde oluşan görüşleri Yönetim Kuruluna raporlamak,
10. Şirket tarafından yönetici, sorumlu ve personellere sağlanan zimmetlerin kontrolünü yapmak, şirket mal varlığını korumak,
11. Gerek ülke içi, gerekse ülke dışı fuar, organizasyon, toplantı, seminer vb aktivitelerde ve resmi/özel kurum ve kuruluşlar karşısında Şirketi temsil etmek,
12. Dönemsel, yıllık departman bazlı ve genel durum raporları oluşturarak şirket mevcut konumunu analiz etmek,
13. Tüm birimler ve personel için reel hedefler oluşturmak, bu hedeflere uygunluğu takip ederek analiz etmek ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna raporlamak,
14. Şirket için ileriye dönük, kısa ve uzun vadeli aksiyon planları oluşturmak, bu planlar doğrultusunda iş akışı oluşturmak ve hedefler belirleyerek uygulamaya geçirmek,
15. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tespiti, başlatılması ve uygulanmasının takibini yapmak,
16. Görev alanına giren diğer işleri yapmak.
SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. Şirketin işletme faaliyetlerinden, kısa ve uzun vadeli görevlendirme ve projelerin gerçekleştirilmesinden, mevcut personelin eğitimi ve geliştirilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
2. Şirketin tüm birimleri arasındaki koordinasyonu sağlama, tespit edilen sorun, problem ve iş akışına engel faktörlere çözüm yolları aramak, Şirketin bütçe hedeflerine göre mali gelişimini satış, maliyet, net gelir, büyüme faktörleri çerçevesinde değerlendirmek ve tüm faaliyetleri denetlemekle yükümlüdür.
YETKİNLİK KRİTERLERİ
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum olmamak.
3. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
4. Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
6. En az ön lisans mezunu olmak,
7. B Sınıfı sürücü ehliyetinin olması,
8. Bilgisayar kullanmasını bilmek,( Office Programlarını iyi derecede kullanabilmeli)
9. Tüm ofis araçlarını kullanmasını bilmek.(Telefon, faks, fotokopi)
10. Yeterli iş deneyimine sahip olmak

-- MUHASEBECİ
1. Birimin iş ve işlemlerini kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, sirküler, genelge, talimat, muhasebe standartları, hesap planı, muhasebe işleri yönergesi ve tek düzen muhasebe sistemi doğrultusunda muhasebeleştirmek,
2. Mizan, bilânço, gelir tablosu ve ek mali tabloları hazırlamak ve süresi içinde ilgili yerlere göndermek,
3. Birimin yevmiye defteri ile defter-i kebiri süresi içinde tasdik ettirmek ve müfredat defterleri ile birlikte yasal süre sonuna kadar saklanmasını sağlamak,
4. Birimin maliyet muhasebesi işlemlerini fonksiyon, gider yeri ve gider çeşidi hesaplarına uygun şekilde muhasebeleştirmek için belgeleri kontrol etmek, uygun olmayanları iade ederek uygun hale getirilmesini sağlatmak,
5. Muhasebe otomasyon sisteminde diğer birimler veya personelce düzenlenen muhasebeleştirilecek bilgiler ile muhasebe servisine gelen belgeleri kontrol etmek, usulüne uygun olanları muhasebeleştirmek, uygun olmayanları iade ederek, uygun hale getirilmesini sağlamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılacak primleri, damga vergisi, KDV, belediye vergileri, emlak vergisi, borsa ve ticaret odası aidatı ve benzeri yasal ödentileri zamanında yatırmak, vergi dairesi ve diğer yerlere verilmesi gereken beyannameleri süresi içinde vermek, verilmesini sağlamak,
7. Kasa ve banka durumlarını kontrol altında tutmak, birimin para ihtiyacını tespit ederek karşılanmasını, ihtiyaç fazlasının bankaya yatırılmasını ve her ay sonunda bankalardan gönderilen hesap özetleri ile kayıtlar arasında eşitliği sağlamak,
8. Birimiyle ilgili yüklenici hakedişleri, gümrük, akreditif, depozitosu, tasıma ve benzeri konulara ait ödeme ve tahsilât işlemleriyle, mal bedeli ve giderlerin tahakkuklarını yapmak, hesaplarını arıtmak,
9. Personelinin her türlü istihkakına ilişkin ödemeleri yapmak, şahıs borç ve alacak hesaplarını izlemek ve sonuçlandırmak, icra kesintilerinin icra dairelerine yatırılmasını sağlamak,
10. Müşterek muhafazaya katılarak günlük kasa sayımlarında hazır bulunmak, sayım sonuçlarıyla kayıtların uyumunu sağlamak,
11. Şirket bilânçosuna esas, kesin mizanı düzenlemek, yılsonu işlemlerini yapmak,
12. Bütçe uygulamalarını izlemek, harcamaların ödenekler çerçevesinde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde ek ödenek talep etmek veya tenkis istemek, bütçenin hazırlanmasıyla ilgili istenilen bilgileri vermek,
13. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.
SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Verilen görevlerin yapılmamasından hatalı veya noksan yapılmasından aksatılmasından; yetkilerini yerinde ve zamanında kullanmamaktan, kötüye kullanmaktan İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
2. Görev tanımında belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
YETKİNLİK KRİTERLERİ
1. Lise,Yüksekokul ya da Fakültelerin Lisans bölümlerinden mezun olmak.
2. En az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
3. Türk vatandaşı olmak.
4. Kamu haklarından mahrum olmamak.
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
6. Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
8. B Sınıfı sürücü ehliyetinin olması,
9. Bilgisayar kullanmasını bilmek, ,( Office Programlarını iyi derecede kullanabilmeli)
10. Tüm ofis araçlarını kullanmasını bilmek.(Telefon, faks, fotokopi)
-- TEKNİSYEN
1. Verilen teknik görevleri yerine getirmek.
2. İdari ve teknik şartnameler ve ihale evrakının hazırlanmasında, ara hakediş ve kesin hesap çalışmalarında yardımcı olmak, hesapların kontrolünü yapmak,
3. Görevleriyle ilgili malzeme alımlarında kontrollerde bulunmak,
4. Silo, depo, ambar ve benzeri tesislerle diğer yapılarda bulunan her türlü donanımları çalıştırmak, periyodik, bakım, onarım ve kontrollerini yapmak, yapılmasını sağlamak,
5. Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, bu amaçla silo- diğer sabit ve seyyar cihaz ve tesisleri çalıştırmak, çalıştırılmasını sağlamak,
6. Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle, her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartımında hazır bulunarak teslim almak veya teslim etmek, her türlü tartı aletini sağlıklı tartım yapabilmesi için kontrol etmek, kantarların sıfır ayarında bulunmak,
7. Depoların ürün ve malzeme konulmadan önce ve boşaldıktan sonra temizlenmesini, sürekli temiz tutulmasını, depolanan her türlü ürünün kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, bos depoda dezenfeksiyon çalışmalarına, depolanmış ürünlerin periyodik kontrollerine ve ıslah çalışmalarına katılmak,
8. Tartıcı ile birlikte tumbalı basküllerin kontrolünü yaparak, verilecek ürün miktarına göre tumba sayısı ile baskül sayaç numarasının uyum içerisinde olmasını izlemek, noksan veya fazla ürün giriş ve çıkısına imkan vermemek,
9. Ürünlerin taşıma yollarında, götürücü bantlarda, tremi ve kuyular ile her türlü yollardan oluşabilecek karışmalarını önlemek,
10. Araba baskülü ile tumbalı baskül ve/veya elektronik basküllerle yapılan tartıların ürün miktarı yönünden uyum içerisinde olmasını sağlamak, depo kayıtları ve muhasebe kayıtları ile kontrollerini sağlamak, bu işlemler için düzenlenen cetvelleri klasa etmek ve ilgili birimlere iletmek,
11. Zimmetine verilen ürün ve malzemenin periyodik sayımları ile her türlü ürün ve malzeme giriş, çıkışlarını yapmak, ıskatı gerekli malzemeyi tespit ederek ıskatını yaptırmak, ıskat edilmiş veya hurda malzemeyi muhafaza altında tutmak, işyeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarını tespit etmek, fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları ile ilgili evrakların düzenlenmesinde diğer görevlilerle ile birlikte çalışmak,
12. Silo, ambar, her türlü depo ve diğer yapılarla, buralarda bulunan makine ve cihazların, bunlara ait ısıtma, elektrik, asansör, havalandırma, alarm, yangın söndürme ve benzeri donanımın periyodik muayene, bakım, onarım ve revizyon çalışmalarına katılmak, bulunmayan yerlerde ise bu görevleri doğrudan yapmak,
13. Yaptığı işlerle ilgili defter, cetvel, form ve benzeri kayıtları, ilgili diğer kayıtlarla kontrolünü yaparak usulüne uygun tutmak, gerekli yazıları yazmak, periyodik cetvelleri zamanında ilgili yerlere göndermek,
14. Sorumluluğunda bulunan tesislerde mal ve can güvenliği için gerekli tedbirleri almak,
15. Görevlerine ilişkin yazışmaları hazırlamak, dosyalama işlerini yürütmek ve işleri takip etmek,
16. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.
SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Verilen görevlerin yapılmamasından hatalı veya noksan yapılmasından aksatılmasından; yetkilerini yerinde ve zamanında kullanmamaktan, kötüye kullanmaktan İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
2. Görev tanımında belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
YETKİNLİK KRİTERLERİ
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum olmamak.
3. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
4. Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
6. Bilgisayar kullanmasını bilmek, ,( Office Programlarını iyi derecede kullanabilmeli)
7. Tüm ofis araçlarını kullanmasını bilmek.(Telefon, faks, fotokopi)
8. B Sınıfı sürücü ehliyetinin olması,
9. En az Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise Mezunu olmak, yada lise mezunu Kamu veya özel kuruluşlarca düzenlenen kursa, belli bir sertifika programına veya eğitime tabi tutularak teknisyenlik sertifikası olan.
-- EKSPER
1. Yetkili sınıflandırıcı tarafından kalitesi belirlenen ürünün, Hazırlanan depolama programı doğrultusunda kabulünü ve depo girişini yapmak,
2. Ürün alım ve stoklamalarında; analiz yapmak suretiyle evsaf ve fiyat tespitinde bulunmak,
3. İşyerine giren ve çıkan ürünlerin muayene ve analizlerini yapmak; tespit edilen sonuçları düzenlenecek fiş ve belgelerin ilgili bölüm ve kolonlarında göstermek,
4. Stokların periyodik olarak kontrolünü yapmak, kıymet kayıplarına sebebiyet verdirmemek, oluşabilecek çimlenme, filizlenme, kızışma, haşerelenme ve kokuşma gibi durumlarda gerekli müdahale ve ıslah çalışmalarını yapmak, stok durum cetvellerini gerçeğe uygun şekilde düzenlemek, havalandırma sistemi bulunan depolarda ürünün havalandırılmasını Teknisyenler ile koordine ederek yapılmasını ve cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak,
5. Depoların gerekli dezenfeksiyon, fümigasyon ve diğer ilaçlama çalışmaları ile muhafaza ve analiz aletlerinin bakım ve temizliğini yapmak ve/veya yaptırmak,
6. Depolama öncesi, depoların uygunluğunu kontrol etmek, gerekli olan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmak/yaptırmak,
7. İlaçlanmış olan sahada gerekli olan her türlü önlem ve tedbirleri almak ve bu sahalar için ikaz ve uyarılarda bulunulmasını sağlamak,
8. Teknisyenlerle birlikte emtianın her türlü çıkısı ile ilgili belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
9. Görevlendirilmesi halinde Şirket dışı kişi ve kuruluşlarda yapılacak ilaçlama çalışmalarını yapmak,
10. Görevi ile ilgili olarak cetvel, form, çizelge, irsaliye, muayene defteri, yıl sonu sayım cetvelleri ve düzenlenmesi gerekli olan diğer belgelerin düzenlenerek gerekli zamanlarda ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,
11. Görev verilmesi halinde ürünlerin satış numaralarının belirlenmesi amacıyla Laboratuar çalışmalarına katılmak,
12. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.
SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Verilen görevlerin yapılmamasından hatalı veya noksan yapılmasından aksatılmasından; yetkilerini yerinde ve zamanında kullanmamaktan, kötüye kullanmaktan İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
2. Görev tanımında belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
YETKİNLİK KRİTERLERİ
1. Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi (kimya, biyoloji) veya Meslek Yüksek Okulu (konusuyla ilgili bölüm) ya da Meslek Lisesi (Gıda, laboratuar, kimya bölümü) veya Lise (Kamu veya özel kuruluşlarca düzenlenen kursa, belli bir sertifika programına veya eğitime tabi tutularak eksperlik sertifikası olan) mezunu olmak.
2. Türk vatandaşı olmak.
3. Kamu haklarından mahrum olmamak.
4. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
5. Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
7. B Sınıfı sürücü ehliyetinin olması,
8. Bilgisayar kullanmasını bilmek, ,( Office Programlarını iyi derecede kullanabilmeli)
9. Tüm ofis araçlarını kullanmasını bilmek.(Telefon, faks, fotokopi)
-- TARTICI
1. Depolara depolanacak veya depolanmış ürünleri istem üzerine en kısa sürede, ayrımcılık yapmadan doğru olarak tartmak ve belgelendirmek,
2. Her iş günü başlangıcında Teknisyen gözetiminde araba baskülünün sıfır ayarını yapmak, yapılan ayarı kartela basmak suretiyle kontrol ve tespit etmek,
3. İşyerine giren, çıkan diğer ürünlerin tartıları ile ücret karşılığı yapılan diğer tartıları sağlıklı bir şekilde yapmak,
4. Silo otomatik kantar sayaç numarasını Teknisyen ile birlikte düzenli bir şekilde izlemek ve tespit etmek,
5. İptal edilen kartelaları nedenini açıklayarak saklamak ve her iş günü bitiminde Kantar Kayıtları ile muhasebe fişleri arasında mutabakatı sağlamak,
6. Sorumluluğundaki tartı aletlerinin muhafaza, bakım-onarım ve damga islerini zamanında yaptırmak,
7. Görev konularıyla ilgili her türlü form, defter ve diğer belgeleri usulüne uygun olarak düzenlemek, bunlara ait işyeri ihtiyacını tespit etmek ve temini için yetkililere bildirmek,
8. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.
SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Verilen görevlerin yapılmamasından hatalı veya noksan yapılmasından aksatılmasından; yetkilerini yerinde ve zamanında kullanmamaktan, kötüye kullanmaktan İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
2. Görev tanımında belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
YETKİNLİK KRİTERLERİ
1. En az Lise Mezunu olmak,
2. En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
3. Türk vatandaşı olmak.
4. Kamu haklarından mahrum olmamak.
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
6. Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
8. B Sınıfı sürücü ehliyetinin olması,
9. Bilgisayar kullanmasını bilmek, ,( Office Programlarını iyi derecede kullanabilmeli)
10. Tüm ofis araçlarını kullanmasını bilmek.(Telefon, faks, fotokopi)

-- NUMUNECİ
1. Şirketin görev tanımına giren ürünlerin alım, satım ve depolanması işlemlerinde usulüne uygun araç bazında numunelerini almak,
2. Numune alım işlemi sırasında araçtaki ürünün miktar ve kalitesini etkileyecek bir gözlem yapması durumunda konuyu ilgililere bildirmek,
3. Alınan numuneleri usulüne uygun muhafaza etmek,
4. Ekspere ve Yetkili Sınıflandırıcı görevlilerine yardımcı olmak,
5. Görevleriyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.
SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Verilen görevlerin yapılmamasından hatalı veya noksan yapılmasından aksatılmasından; yetkilerini yerinde ve zamanında kullanmamaktan, kötüye kullanmaktan İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
2. Görev tanımında belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
YETKİNLİK KRİTERLERİ
1. En az Lise Mezunu olmak,
2. En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
3. Türk vatandaşı olmak.
4. Kamu haklarından mahrum olmamak.
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
6. Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
8. B Sınıfı sürücü ehliyetinin olması,
9. Bilgisayar kullanmasını bilmek, ,( Office Programlarını iyi derecede kullanabilmeli)
10. Tüm ofis araçlarını kullanmasını bilmek.(Telefon, faks, fotokopi)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

,Mersin ,Mersin Tren Saatleri ,Mersin Hava Durumu ,mersin iftar vakti


Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sosyal Medya Hesabından 5-11 Haziran 2021 Tarihleri Arsını Gösteren Koronavirüs Vaka Haritasını Paylaştı! İşte Mersin’de Her 100 Bin Kişiye Düşen Vaka Sayısı
Kır Çiçekleri Başkan Seçer’e ‘kalplerini’ Verdi
Kaza Sonrası Gelen Arama Dikkat Çekti! Mersin'de Makas Atan Sürücünün Neden Olduğu Kazada 5 Araçta Maddi Hasar Meydana Geldi
Mersin Anamur'da Uyuşturucu Ticareti Yapanlara Yönelik Düzenlenen Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de Kaçak Kazı Yapanlara Yönelik Düzenlenen Operasyonda Çok Sayıda Kazı Malzemesine El Koyuldu
Büyükşehir’in Projesinde Ata Tohumu Sarı Buğdayda İkinci Hasat Yapılıyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor
Seçer, Mezitli Muhtarlar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu’na Katıldı
MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı’na Çukurova Üniversitesi’nden Ziyaret
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Ekipleri, ‘su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Eğitimi’ Aldı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi KPSS 75 Puan İle Memur Alımı Yapacağını Duyurdu